Köpvillkor

Användarvillkor

Förhandsinformation Allmänna villkor

I enlighet med 4 kap. 10 § Betaltjänstlagen ska betaltjänstleverantören (Payson) i rimlig tid innan ett ramavtal sluts ge betaltjänstanvändaren viss information. För att förenkla detta har vi därför valt att lyfta fram och förtydliga just denna information från Paysons Allmänna Villkor i nedanstående 29-punkter.

1. Betaltjänstleverantören är Payson AB [556646-2858] Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna.

2. Payson AB är ett betalningsinstitut som har erhållit Finansinspektionens tillstånd att tillhandahålla betaltjänster [institut nr.045007].

3. Det huvudsakliga innehållet i den betaltjänst som tillhandahålls är förmedling av betalningar och kringliggande tjänster för att förenkla handeln mellan två privatpersoner eller till juridiska personer.

4. För att en betalningsorder ska kunna utföras korrekt behöver Användaren följa instruktionerna som ges vid betalningstillfället på Paysons hemsida.

5. Godkännande att genomföra en betalningstransaktion ges vid betalningstillfället av Användaren som klickar på motsvarande knapp/länk. Användare som i egenskap av köpare önskar återföring av genomförd debitering från säljaren skall framställa sådan begäran till säljaren. Säljaren genomför återbetalning/kreditering till köparens konto på Payson alternativt till använt betalmedel när säljare och köpare är överens om detta.

6. Betalningsordern ska anses mottagen när Användaren godkänt betalningen (punkt 5) och mottagit en bekräftelse på betalningsordern.

7. Betaltjänstens öppettider för mottagande av en betalorder är via hemsidan på internet dygnet runt, årets alla dagar. Payson garanterar emellertid inte att betaltjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid. Payson har vidare, i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga betaltjänsten för exempelvis service och uppgraderingar.

8. Betalningstransaktioner utförs via betaltjänsten i realtid och betalningsmottagare samt Användaren får direkt besked vid utförd betalning. Överföring (uttag) till annat betalinstitut/bank tar som längst en bankdag för betaltjänsten att behandla. Tiden att utföra en sådan överföring kan dock variera beroende på mottagande bank och land.

9. Eventuella begränsningar i användningen av kontot på Payson kan i förekommande fall avtalas individuellt efter kontakt med betaltjänstleverantören.

10. Avgifter för kortbaserade betalningsinstrument framgår i aktuell prislista.

11. Avgiften för tjänsten framgår i aktuell prislista.

12. Ränta på innestående medel lämnas ej och betaltjänstleverantören utför ej växling av valuta. Vid utländsk kortbetalning i SEK/EUR tillämpas växelkursen hos Användarens kortutgivande bank i enlighet med avtal mellan Användaren och dess kortutgivande bank.

13. Information kring ändrade räntesatser och/eller växelkurser är ej tillämpbart (punkt 12).

14. Skriftliga meddelanden från betaltjänsten till Användaren sänds per e-post och ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag. Meddelanden som ej anses vara brådskande kan alternativt visas inne på Användarens konto på Payson.

15. De Allmänna Villkoren för användandet av betaltjänsten finns tillgängliga på hemsidan i digitalt format. Användaren kan skriva ut villkoren för att erhålla en fysisk kopia.

16. Språket som används i ramavtalet är svenska och kommunikationen mellan betaltjänstleverantören och Användaren ska ske företrädelsevis på svenska.

17. Användaren har rätt att när som helst ta del av de Allmänna Villkoren för användandet av betaltjänsten, vilka alltid finns tillgängliga för Användaren på Paysons hemsida.

18. Användaren är skyldig att följa Paysons vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord eller annan säkerhetsparameter. Användaren förbinder sig att bevara lösenord och/eller annan säkerhetsparameter på ett betryggande sätt, dvs. så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Lösenordet är personligt och får inte överlåtas eller användas av annan än Användaren. Användaren skall snarast anmäla till Payson via kontaktformuläret eller via telefon om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om lösenord och/eller motsvarande information.

19. Eventuella meddelanden från Payson till Användare rörande obehörig användning eller säkerhetsrisker sänds per e-mail. Meddelande som på så sätt har sänts till Användare skall anses ha kommit Användare tillhanda senast påföljande dag.

20. Payson har rätt att spärra kontot på Payson som betalningsinstrument med omedelbar verkan, om det kommer till dess kännedom eller finns skälig anledning att anta att Användaren använder eller kommer att använda kontot på Payson i strid med Allmänna Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift.

21. Om Användaren underlåter att följa säkerhetsinstruktionerna enligt ovan (punkt 18) är Användaren alltid ansvarig för skada som åsamkas Payson och debitering som uppkommer till följd av att annan obehörigen använder Användarens konto på Payson. Vid obehörig debitering av kort/bankkonto måste detta direkt meddelas till bank för att spärra kort/konto och reklamera det aktuella köpet. Om det sker en obehörig transaktion/händelse på kontot på Payson måste Användaren direkt meddela detta till Paysons kundtjänst.

22. Om Användaren anser att debitering redovisats felaktigt skall denne meddela Payson via kontaktformuläret utan oskäligt dröjsmål, dock senast sju (7) dagar efter det att transaktionen har redovisats på kontot på Payson. Skulle Användaren, i egenskap av köpare, vilja anmärka på redovisad debitering av skäl som är hänförligt till något förhållande på säljarens sida skall Användaren (köparen) dock i första hand vända sig till säljaren. Användaren skall även meddela Payson om redovisning uteblir trots att debitering genomförts.

23. Payson ansvarar gentemot Användaren för att en godkänd betalningsorder som Användaren har initierat utförs korrekt. Om betalningsordern utförts korrekt ansvarar betalningsmottagaren gentemot Användaren för att transaktionen/köpet genomförs korrekt. Payson ska utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet i en betalningsorder som misslyckats till Användaren eller återställa det debiterade betalkontots kontoställning till den som det skulle ha haft om den misslyckade transaktionen inte hade ägt rum. Om en Användare har initierat en betalningsorder som misslyckats ska Payson på begäran av Användaren så snart som möjligt försöka spåra betalningstransaktionen och underrätta Användaren om resultatet. Payson ansvarar gentemot betalningsmottagaren för att betalningstransaktions belopp exkl. avgift ställs till dennes förfogande på kontot på Payson. Payson ansvarar gentemot sina Användare för avgifter och räntor som Användare ska betala till följd av att en betalningstransaktion misslyckats beroende på brister i Paysons system. För det fall ansvar skulle befinnas föreligga skall detta under alla förhållanden vara begränsat till maximalt 1500 kr per år.

24. Avtal om inköp av vara, tjänst eller annan nyttighet ingås mellan två Användare som agerar köpare respektive säljare. Payson är inte part i denna relation och har inget ansvar, vare sig gällande funktion, kvalitet, leverans eller annat, för de varor, tjänster eller andra nyttigheter som Användare betalar genom betaltjänsten.

25. Payson har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i dessa Allmänna Villkor. Användaren skall underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast två (2) månader före ikraftträdandet. Användare som inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har rätt att säga upp dessa Allmänna Villkor på sätt som anges i punkt 27. Payson har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

26. Avtalet löper tillsvidare.

27. Användaren har rätt avsluta kontot på Payson med omedelbar verkan om ej annat avtalats separat, genom att via kontaktformulär kontakta Payson. När uppsägning kommit Payson tillhanda ska Kontot på Payson avslutas utan oskäligt dröjsmål. Eventuell skuld till Payson skall vara reglerad innan uppsägning. Det tillkommer ingen uppsägningsavgift.

28. Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa Villkor, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

29. Om Användare vill förmedla synpunkter eller klagomål på Paysons tjänster hänvisas detta i första hand till e-postadressen synpunkter@payson.se. Payson följer lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden och samarbetar med Allmänna Reklamationsnämnden för utredning av tvister och klagomål. För hjälp med tvister och klagomål som uppstått i samband med gränsöverskridande e-handel inom EU hänvisas även till Online Dispute Resolution, (ODR).

Paysons Allmänna villkor

Payson AB, org. nr 556646-2858 (“Payson”), tillhandahåller en tjänst för förmedling av betalning vid handel med varor, tjänster och andra nyttigheter via handelsplatser på Internet (“Tjänsten”). Fysiska och juridiska personer som registrerar sig hos Payson (“Användare”) kan genom Tjänsten göra betalningar till annan Payson Användare. Användare kan både agera köpare och säljare i Tjänsten. Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) skall tillämpas vid Användarens nyttjande av Tjänsten.

1. Definitioner

I dessa Villkor används följande definierade termer i nedan angivna betydelser.

Tjänsten – Förmedling av betalningar och kringliggande tjänster för att förenkla handeln mellan två privatpersoner eller juridiska personer.

Debitering – Av Användaren godkänd överföring av medel.

Konto – Ett elektroniskt kontantfack där Användarens fordran på Payson noteras. Kontot på Payson finns registrerat på en central server hos Payson. Ett belopp motsvarande saldot på Användarens konto på Payson hålls för Användarens räkning avskilt från Paysons medel, på klientmedelskonto i bank, enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel.

Användare – Fysiska och juridiska personer som registrerar sig hos Payson.

2. Anslutning till Tjänsten

Användare ansluter sig till Tjänsten genom att acceptera Villkoren och registrera ett konto på Payson enligt Paysons vid var tid gällande rutiner och villkor. Förutom vad som anges i dessa Villkor kan ytterligare villkor och bestämmelser komma att gälla för Tjänsten. Användare förbinder sig att uppmärksamma samt iaktta sådana villkor och bestämmelser vid nyttjande av Tjänsten samt hålla sig uppdaterad om och iaktta förändringar i dessa. Brott mot särskilda villkor och bestämmelser för Tjänsten skall även anses utgöra brott mot dessa Villkor. Payson tillåter inte betalningar beträffande olaglig verksamhet eller verksamhet som strider mot Paysons från var tid gällande policy. För det fall att Användare använder sig av Payson för att betala eller ta emot betalning för denna typ av varor/tjänster är detta att anse som brott mot dessa Villkor.

3. Betalning genom Tjänsten

3.1 Avtal om köp ingås mellan två Användare som agerar köpare respektive säljare. Payson är inte part i denna relation.

3.2 Debitering av Användares konto på Payson utförs när Användare godkänt Debiteringen och ett tillräckligt belopp finns tillgängligt på kontot på Payson. Användare godkänner Debitering genom att ange korrekt användarnamn (mailadress) och lösenord.

3.3 Användare kan godkänna Debitering av sitt konto på Payson antingen för att genomföra ett köp eller för att låta en försäljning gå åter. Användare som, i egenskap av köpare, önskar återföring av en Debitering från säljaren skall framställa sådan begäran till säljaren. Säljaren genomför återbetalning till köparens konto på Payson när säljare och köpare är överens om detta.

3.4 Payson har rätt att avvisa av Användare godkänd Debitering, t.ex. om det finns anledning att anta att den skulle strida mot dessa Villkor, gällande lag, författning eller annan föreskrift. Payson skall utan oskäligt dröjsmål underrätta Användare om att Debitering avvisats.

3.5 Om betalningen gäller en vara som skall hämtas av köparen är säljaren skyldig att upprätta köpkvitto inklusive ID-kontroll av köparen enligt denna mall för att betalningen ska vara giltig.

3.6 Payson erbjuder fakturabetalning vid vissa typer av köp. För att kunna beställa mot faktura måste Användare ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas vid den kreditprövning som sker vid köpet. Övriga villkor och avgifter för fakturabetalning framgår vid köptillfället.

4. Laddning av Konto på Payson

4.1 Användare kan ladda kontot på Payson genom att förskottsbetala till Paysons klientmedelskonto. Användare kan välja mellan att sätta in pengar via flera olika betalsätt.

4.2 Inbetalt belopp finns tillgängligt för Användare när Payson uppdaterat Användarens konto på Payson efter avisering om genomförd förskottsbetalning.

5. Ingen ränta

Användare har inte rätt till ränta på medel som förskottsbetalats till Payson eller noterats på Konto på Payson enligt ovan.

6. Uttag från Kontot på Payson

Användare kan begära att medel på kontot på Payson helt eller delvis utbetalas till Användare genom överföring till av Användare angivet bankkonto. För att kunna utnyttja denna funktion måste Användare vara identifierad enligt Paysons vid var tid gällande rutin härför. Användare debiteras en avgift på uttaget belopp enligt punkten 12 nedan. Avgiften dras från begärt belopp innan utbetalning sker till Användare.

7. Redovisning av Debiteringar

7.1 Varje Debitering redovisas på Användarens konto på Payson. Användaren kan granska saldot/historiken på sitt konto på Payson genom att logga in på www.payson.se.

7.2 Om Användaren anser att Debitering redovisats felaktigt skall Användaren meddela Payson utan oskäligt dröjsmål, dock senast sju (7) dagar efter det att transaktionen har redovisats på kontot på Payson. Skulle Användare, i egenskap av köpare, vilja anmärka på redovisad Debitering av skäl som är hänförligt till något förhållande på säljarens sida, såsom att högre belopp debiterats än vad säljare och köpare avtalat om, skall Användare (köparen) dock i första hand vända sig till säljaren. Användare skall även meddela Payson om redovisning uteblir trots att Debitering genomförts.

8. Säkerhet

Payson behandlar Användares uppgifter i enlighet med Paysons Integritetspolicy. För det fall att Användare registrerat sig i Tjänsten anonymt eller under falsk identitet, och Payson av säkerhetsskäl eller annat skäl har behov av att fastställa Användarens verkliga identitet, skall Användaren medverka till detta genom att till Payson lämna de uppgifter om sig själv, eller om annan Användare, som Payson efterfrågar. Användare godkänner även att Payson på detta sätt kan komma att motta uppgifter om Användare från annan Användare.

8.1 Utformning och förvaring av lösenord etc.Användare är skyldig att följa Paysons vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord eller annan säkerhetsparameter. Användare förbinder sig att bevara lösenord och/eller annan säkerhetsparameter på ett betryggande sätt, dvs. så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Lösenordet är personligt och får inte överlåtas eller användas av annan än Användare. Användare skall snarast anmäla till Payson via kontaktformulär om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om lösenord och/eller motsvarande information.

8.2 Obehörigt utnyttjandeOm Användare underlåter att följa säkerhetsinstruktionerna enligt punkten 8.1 ovan är Användare alltid ansvarig för skada som åsamkas Payson och Debitering som uppkommer till följd av att annan obehörigen använder Användarens konto på Payson.

Även om lösenord eller annan säkerhetsparameter har utformats enligt Paysons vid var tid gällande säkerhetsinstruktioner, är Användare ansvarig för skada som åsamkas Payson och Debitering som uppkommer till följd av att Användarens konto på Payson använts obehörigen, om Användare:

a) avslöjat lösenordet för annan,b) genom grov oaktsamhet medverkat till att lösenordet kommit till annans kännedom, ellerc) haft anledning att anta att lösenord kommit till annans kännedom, om Användare inte snarast efter upptäckten anmält förlusten hos Payson och bytt lösenord eller vidtagit annan säkerhetsåtgärd enligt Paysons vid var tid gällande säkerhetsinstruktioner.

9. Drift

Tjänsten tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Payson garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid. Payson skall alltid ges möjlighet att rätta brist i Tjänsten innan avtalsbrott skall anses föreligga. Payson har rätt att vidta ändringar av driftsmetoder, tekniska specifikationer, system, öppettider m.m. såvitt avser Tjänsten. Payson har vidare, i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga Tjänsten för exempelvis service och uppgraderingar.

10. Fel i Tjänsten

En Användare som vill åberopa fel i Tjänsten skall underrätta Payson härom inom skälig tid efter det att han/hon märkt eller bort märka felet genom att via kontaktformulär kontakta Payson. Gör Användare inte det, går rätten att åberopa felet förlorad. Reklamationen skall ange hur felet yttrar sig.

11. Fel eller dröjsmål vid köp

Avtal om inköp av vara, tjänst eller annan nyttighet ingås mellan två Användare som agerar köpare respektive säljare. Payson är inte part i denna relation och har inget ansvar, vare sig gällande funktion, kvalitet, leverans eller annat, för de varor, tjänster eller andra nyttigheter som Användare betalar genom Tjänsten. Om Användare (säljare eller köpare) vill reklamera annan Användares (säljare eller köpare) prestation, skall Användare således vända sig direkt till den andra Användare.

12. Avgifter

Startavgift: 0 SEK Månadsavgift: 0 SEK

I övrigt råder avgifter enligt för var tid gällande avgiftsstruktur som återfinns på avgiftssidan.Avgifter debiteras löpande Användarens konto på Payson.

13. Ansvar och kvittning

Användare åtar sig att hålla Payson skadeslös för belopp Payson kan nödgas betala till tredje man på grund av utnyttjande av Användarens konto på Payson, t ex genom ogiltig eller obehörig laddning av kontot på Payson. Payson har rätt att kvitta sådan fordran mot Användarens fordran på Payson. Sådan kvittning begränsar dock inte Paysons rätt att begära skadestånd eller annan påföljd enligt lag.

14. Avtalstid, uppsägning och spärrande av kontot

14.1 Användare ingår avtal med Payson enligt dessa Villkor (“Avtalet”) genom att ansluta sig till Tjänsten enligt punkt 2. Användare har rätt avsluta kontot på Payson med omedelbar verkan genom att via kontaktformulär kontakta Payson. När uppsägning kommit Payson tillhanda skall Payson utan oskäligt dröjsmål avsluta kontot.

14.2 Payson har rätt att spärra kontot på Payson med omedelbar verkan, oma) det kommer till Paysons kännedom eller Payson annars har skälig anledning att anta att Användare använder eller kommer att använda kontot i strid med dessa Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift,b) det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Användarens konto på Payson kommer att missbrukas, och/ellerc) det annars finns skälig anledning att anta att Användarens konto på Payson har missbrukats eller kommer att missbrukas.

14.3 Payson har, oavsett anledning, rätt att efter eget gottfinnande säga upp Avtalet omgående efter det att uppsägning sänts per e-mail till Användare. Kontot på Payson skall spärras vid Avtalets upphörande, om det inte redan spärrats, med stöd av en eller fler av punkterna 14.2 a)-c) ovan.

14.4 Sedan Avtalet upphört skall det alltjämt gälla i tillämpliga delar till dess parternas samtliga mellanhavanden med anledning av Avtalet är slutligt reglerade.

14.5 Vid Avtalets upphörande skall Payson utan oskäligt dröjsmål till Användare redovisa eventuella medel som hållits avskilda för Användare räkning med avdrag för eventuella avgifter.

15. Ansvar

15.1 Payson ersätter Användare endast för dennes styrkta och skäliga direkta kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Paysons sida. Användare har således inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t ex utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. För det fall ansvar skulle befinnas föreligga skall detta under alla förhållanden vara begränsat till 1500 kr per år.

15.2 Payson har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Payson kan visa att skada som åsamkats Användare beror på omständighet utanför Paysons kontroll som Payson inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Payson inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta gäller också om underleverantör eller annan med vilken Payson samarbetar förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av sådan omständighet som härvid avses. Ovanstående begränsning gäller inte för det fall Payson genom vårdslöshet orsakat skadan.

15.3 Payson svarar inte för skada som orsakats av fel i det allmänna telefonnätet eller teknisk utrustning som inte tillhör Payson. Inte heller ansvarar Payson för skada som orsakats av att Debitering av Användarens konto på Payson avvisats eller av att Användarens konto på Payson spärrats felaktigt om Payson vid tiden för spärrningen hade skälig anledning att anta att åtgärden var befogad.

15.4 Användare skall hålla Payson skadeslös vid eventuella krav från tredje man gentemot Payson till följd av Användarens användning av Tjänsten i strid med dessa Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift.

16. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten tillhör Payson eller tredje man med vilken Payson samarbetar, och får inte nyttjas av Användare utöver vad som krävs för Tjänstens nyttjande enligt gällande Villkor.

17. Meddelanden

Skriftliga meddelanden från Payson till Användare sänds per e-mail. Meddelande som på så sätt har sänts till Användare skall anses ha kommit Användare tillhanda senast påföljande dag.

18. Överlåtelse

Kontot på Payson är personligt och Användare äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till annan utan Paysons skriftliga godkännande. Payson äger rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan part utan samtycke från Användare.

19. Tillägg och ändringar

Payson har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i dessa Villkor. Användare skall underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast två (2) månader före ikraftträdandet. Användare som inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har rätt att säga upp dessa Villkor på sätt som anges i punkten 14. Payson har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar (inkl prisändring) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

20. Tvist och lagval

Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa Villkor, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Dessa villkor gäller från 2018-05-15 och tills vidare.

Villkor vid betalning mot Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar Payson med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer (endast företag). Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar om inte annat väljs vid köptillfället. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger. För att betala mot Faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som utförs vid köpet. Företag som betalar mot Faktura måste vara registrerade i Sverige. Fakturan betalas enligt de betalningsinstruktioner som framgår på fakturan, via Plusgirokonto och OCR-nummer.

Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Det debiteras även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Vid betalning med Faktura/PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Villkor vid delbetalning av Faktura

På en mottagen Faktura kan det i vissa fall framgå ett ”minsta belopp att betala”, om du väljer att betala detta belopp eller ett annat belopp lägre än det totala fakturabeloppet så ingås ett kontokreditavtal. Payson erbjuder dig att, efter godkänd kreditprövning teckna ett kontokreditavtal med vår samarbetspartner Svea Ekonomi AB på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Du åtar dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val du gjort. Självklart kan du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

Om du vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden – den lägsta månadsbetalningen att höjas. Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill du i detta fall ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan du kontakta Svea Ekonomi AB på telefon 08–51493113 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea Ekonomi AB, om du utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera er separat för de olika köpen. Självklart slipper du i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad.

Vid frågor så kan du ringa 08–51493113 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10.000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 195 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 10,68 %.

Fullständiga Villkor.

Villkor vid Delbetalning

Payson erbjuder dig att vid köptillfället, efter godkänd kreditprövning teckna ett delbetalningsavtal med vår samarbetspartner Svea Ekonomi AB på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Du åtar dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val du gjort. Självklart kan du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

*Delbetala räntefritt:

3 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 95 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%6 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 195 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%12 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 295 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%

Delbetala räntebärande (vid ordervärde över 5000 kr):

24 månader; Uppläggningsavgift 295 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 9,95%

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10.000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 295 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 12,70 %.

Fullständiga Villkor.

Villkor vid Kort & Direktbanksbetalning

Även om du inte har ett Konto på Payson sedan tidigare kan du snabbt betala med Payson. Vi samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. All trafik krypteras genom SSL (Secure Sockets Layer) 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på så kallad 3D-Secure teknik som är en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.

Policy för betalning via Payson

Vissa varor och tjänster tillåts inte betalning för via Paysons tjänst, detta kan bero på att de strider mot Sveriges lag, inte är förenliga med Paysons Policy eller att vissa av Paysons samarbetspartners inte accepterar verksamheten. Varor och tjänster som listats nedan är förbjudna att utföra betalning för, samt att ta emot betalning för, via Paysons tjänst. Brott mot denna policy förenas med avstängning från Paysons tjänst enligt punkt 14.2 i Användaravtalet. Payson har rätt att avvisa godkänd debitering, om det finns anledning att anta att den skulle strida mot denna Policy.

Förbjudna varor/tjänster

Droger, narkotika, även vissa olämpliga substanser.Pornografiskt material (t.ex. film, bilder, streaming).Webbkamerashow, prostitution.Begagnade underkläder.Läkemedel och medicin, även vissa olämpliga substanser t.ex. CBD-olja.Piratkopierat material (t.ex. musik, programvaror, klädesplagg, väskor).Betting.Onlinespel där man kan vinna pengar.Donation och Medlemskap i rasistiska föreningar/ föreningar som förespråkar hat.Välgörenhets- och biståndsorganisationer som saknar 90-konto.Finansiella tjänster inklusive finansiell rådgivning, valutahandel och handel med kryptovalutor.

Tillåtet med restriktioner

Alkohol.Tobak (t.ex. snusvaror, cigaretter, cigarrer, e-tobak).Sexhjälpmedel.Vitaminer, kosttillskott och hälsopreparat.”Lägsta unika bud” auktioner.Öresauktioner.Dejtingtjänster.Licensbelagda vapen, jakttillbehör och knivar.Personskyddsutrustning.Andelsspel hos bolag godkänt av lotteriinspektionen.Pyramidverksamhet/försäljning och ”multi level marketing”.Bolag med hemvist utanför Sverige.Anonymiseringstjänster (inkluderat VPN-tjänster).

OBS! Enskild bedömning sker alltid.